INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Domov Rudné u Nejdku, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“), připravil tento dokument za účelem splnění povinnosti informovat své klienty a subjekty, které jsou tzv. „subjekty údajů“, o okolnostech zpracování jejich osobních údajů. Správce je povinen informovat subjekty údajů na základě článku 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice (dále jen „Nařízení GDPR“).

Pod pojmem „klient“ se v tomto dokumentu rozumí každá osoba, která má se správcem uzavřenu smlouvu na čerpání jím poskytovaných sociálních služeb.

Pod pojmem „zaměstnanec“ se v tomto dokumentu rozumí každá osoba, která je se správcem v zaměstnaneckém nebo obdobném vztahu, popř. která komunikuje se správcem v souvislosti s poskytováním služeb.

 1. Informace o Vašich osobních údajích a nakládání s nimi

 

 • Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Domov Rudné u Nejdku

Rudné 251, Vysoká Pec

362 21 p. Nejdek

 

Datová schránka:dftwrz5

Web: www.dozprudne.cz

 

 • Statutární zástupce správce:

Mgr. Petr Maršoun

ředitel Domova

 

 • Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za zpracování osobních údajů:

e-mail:  sociální@dozprudne.cz

 • Účely, v rámci kterých budou Vaše osobní údaje správcem zpracovávány

Účelem, tj. důvody, proč správce zpracovává Vaše osobní údaje, jsou:

 • Sociální služby v rozsahu uvedené v zřizovací listině
  • Poskytování pobytových sociálních služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením
  • Poskytování pobytových sociálních služeb v domově se zvláštním režimem
 • Výkaznictví
 • Ostatní (dle potřeb klientů)

 

Pro zajištění provozu zařízení:

 • Personalistika a mzdy
 • Ekonomika a účetnictví
 • Fyzické zabezpečení
 • Spisová služba / Spisovna
 • Dodavatelsko-odběratelské vztahy
 • IT služby
 • Ostatní (doprava, stravování, atd.)

 

 • Právní důvody zpracování
  • Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů:

Vaše osobní údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění právních povinností správce, která je tzv. správcem Vašich osobních údajů (ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. h) Nařízení, případně ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení). Tyto povinnosti správce vyplývají z následujících právních předpisů v platném znění:

 • Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
 • Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení
 • Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • Vyhl. 505/2006 Sb.
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
 • zák. č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zák. č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví́ při práci
 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákonné opatření č. 344/2013 Sb. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon České národní rady o požární ochraně
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů – Zrušeno
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 

 • Plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 • Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Příjemci osobních údajů jsou subjekty oprávněné ze zvláštního zákona.

 

 • Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje jsou součástí záznamů z činnosti správce. Nakládání s těmito záznamy vychází primárně ze zákonných lhůt nebo z dohod se subjetem údajů. Konkrétní lhůta je určena pro každý účel zpracování zvlášť.

 

 

 1. Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů

 

Jako subjekt údajů máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů, které můžete uplatnit způsobem uvedeným níže v kapitole 4.

 

 • Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu.

Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo na přístup k těmto osobním údajům.

Správce je povinen poskytnout Vám bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za případné další kopie však je správce oprávněn požadovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům, které správci vznikly s možnými výjimkami dle článku 12, odstavec 5 nařízení.

Požádáte-li o zpřístupnění osobních údajů elektronicky, budou Vám informace poskytnuty v elektronické formě, která se běžně užívá, pokud výslovně nepožádáte o jiný způsob poskytnutí.

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

 • Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:
  1. jestliže popíráte přesnost osobních údajů, můžete požadovat omezení jejich zpracování na dobu potřebnou k tomu, aby mohl správce přesnost osobních údajů ověřit. (pokud zjistíte ve Vašich osobních údajích nepřesnost, doporučujeme využít práva na opravu);
  2. zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho požadujete jen omezení jejich použití;
  3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody jako subjektu údajů.

 

 • Máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že:
 1. zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení, tedy odůvodňuje-li správce zpracování tím, že je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (veřejným zájmem se rozumí koncept, jehož cílem je všeobecné dobro a společenský blahobyt) či při výkonu státní moci (výkonem státní moci se rozumí konání ve vyváženém systému tří mocí: zákonodárné, výkonné a soudní), nebo
 2. zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy odůvodňuje-li správce zpracování tím, že je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany; takto správce odůvodňuje např. provozování kamerového systému.

 

 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha

 

Následující právo týkající se ochrany Vašich osobních údajů je omezeno zákonem:

 • právo na výmaz osobních údajů

Toto Vaše právo je omezeno zákonem/zákony regulujícími jednotlivé činnosti zpracování (stanovujícími skartační lhůty). Vaše osobní údaje proto nemusí být správcem vymazány, popř. mohou být vymazány jen částečně, přestože právo na jejich výmaz uplatníte.

 

Následující právo týkající se ochrany Vašich osobních údajů je omezeno zákonem:

 • právo na přenositelnost údajů

Toto Vaše právo lze uplatnit pouze na Vaše osobní údaje, které správce zpracovává na základě Vašeho souhlasu případně výslovného souhlasu s jejich zpracováním. Správce uvádí, že zpracování neprovádí automatizovaně.

 

Veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené správcem, na základě uplatněných výše uvedených práv, správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na vyžádání Vás správce bude informovat o těchto příjemcích.

 

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování správce neprovádí.

 

Správce na základě své povinnosti oznámit Vám případné porušení zabezpečení Vašich osobních údajů využije k plnění této povinnosti Vámi poskytnuté kontaktní údaje.

 

 1. Jak můžete uplatnit Vaše práva uvedená v kapitole 3

 

 • Způsob uplatnění práv

Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to na níže uvedených kontaktech:

 • na adrese Domov Rudné u Nejdku, Rudné č. 251, Vysoká Pec, 362 21 Nejdek 1, účtárna, na obálku, prosím, zřetelně uveďte slova „OSOBNÍ ÚDAJE“,
 • prostřednictvím datové schránky, ID schránky viz. výše,
 • na e-mailové adrese reditel@dozprudne.cz

Upozorňujeme, že dle kapitoly 3 nelze uplatnit právo telefonicky, elektronicky či ústně bez jednoznačného ověření totožnosti žadatele, jakožto subjektu údajů, správcem. V případě nemožnosti provést ověření totožnosti subjektu údajů, který o uplatnění práva žádá, nemůže správce subjektu údajů žádosti vyhovět.

 

Ve své žádosti, námitce či jiném podání týkajícího se Vašich práv na ochranu osobních údajů prosím uveďte následující:

 1. svoji totožnost,
 2. specifikujte, jaké právo uplatňujete a pro jaký účel zpracování
 3. adresu / kontakt pro doručení odpovědi
 4. elektronický podpis u emailové komunikace

 

 

 • Bezplatnost poskytnutí informací a vyřízení žádostí, podání či námitek ohledně nakládání s osobními údaji

Jsme povinni Vám sdělit informace o způsobu zpracování Vašich osobních údajů bezplatně, vyjma případů popsaných v následujícím odstavci.

 

Podle čl. 12 odst. 5 Nařízení jsme oprávněni účtovat přiměřený poplatek (viz. Sazebník fakultativních služeb na stránce Ke stažení) zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů za Vámi podanou žádost, pouze však v případě, kdy by Vaše žádost byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená. V odůvodněných případech je správce oprávněn nevyhovět Vaší žádosti.