Pro zájemce o službu

Služba je přednostně určena zájemcům s trvalým pobytem v Praze.

1. Máte-li zájem o službu

Můžete se telefonicky nebo přímo osobně obrátit na sociální pracovnici, která Vám zodpoví Vaše dotazy, předá potřebné informace o zařízení, doporučí osobní schůzku a prohlídku zařízení. Rovněž Vás seznámí Vás s druhem poskytovaných služeb, s obsahem Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče, Domovním řádem.

Máte-li zájem o nabízenou sociální službu, vyplňte Žádost o poskytnutí služby sociální péče, dejte svému ošetřujícími lékaři vyplnit a potvrdit Lékařský posudek o zdravotním stavu žadatele a poté nám oba dokumenty doručte zpět na adresu: Domov Rudné u Nejdku, Rudné 251, 362 21 Nejdek. Aktuální znění všech důležitých dokumentů najdete zde na stránce v pravém menu nebo na stránce Ke stažení. Také si můžete stáhnout návod Jak můžete zažádat o naši službu a podle něj  postupovat.

2. Komise pro posouzení žádostí

Vámi zaslané nebo předané vyplněné dokumenty převezme sociální pracovnice. Po doručení obou vyplněných dokumentů sociální pracovnice svolá komisi pro posouzení žádostí ve složení ředitel, sociální pracovník, vrchní sestra, která na základě dodaných dokumentů rozhodne, zda je pro Vás poskytování této sociální služby vhodné.

Bude-li volná kapacita, provedou u Vás sociální pracovnice se zdravotní sestrou sociální šetření za účelem ověření informací v dodaných dokumentech. Zjistí-li při sociálním šetření nové skutečnosti, které opravňují k odmítnutí uzavření Smlouvy o poskytování služby sociální péče, rozhodne komise o vyřazení žádosti Žadatele ze Seznamu žadatelů a žadatele o této skutečnosti informuje.

3. Důvody k odmítnutí uzavření Smlouvy o poskytování služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče se neuzavírá v případech, jestliže:

a) poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb

b) poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby:

  1. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  2. osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
  3. chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

4. Zahájení poskytování služby sociální péče

Obsah Smlouvy včetně aktuální výše úhrad, Sazebníku fakultativních služeb a Domovního řádu s Vámi projedná a sepíše sociální pracovnice. V případě, že jste omezen(a) ve svéprávnosti nebo máte určeného opatrovníka na tento úkon, musí být u tohoto jednání přítomen Váš opatrovník. Jestliže Vám Vaše schopnosti nedovolují samostatně jednat a nemáte opatrovníka, zastoupí Vás při uzavírání Smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností. V situacích, kdy může dojít ke střetu zájmů, je soudem ustanoven kolizní opatrovník. Máte-li podpůrce, bude s Vaším souhlasem při jednání o uzavření Smlouvy rovněž přítomen. K podpisu Smlouvy potřebujete dokumenty uvedené ve formuláři Co potřebujete při zahájení poskytování služby sociální péče, který si můžete stáhnout v pravém menu této stránky.

Smlouva může být po dohodě obou stran upravena. Smlouva je uzavírána na dobu 3 let se zkušební dobou 3 měsíce.

Máte-li potíže s porozuměním běžnému textu, obsah Smlouvy, výši úhrad za poskytované základní a fakultativní služby a Domovní řád najdete ve zjednodušené podobě na stránce Snadné čtení.