Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Oficiální název organizace, IČO

Domov Rudné u Nejdku

IČO: 708 902 85

Důvod a způsob založení, předpisy vztahující se k činnosti subjektu

Důvod a způsob založení organizace je uveden v základních dokumentech:


 

Domov Rudné u Nejdku provozuje svou činnost zejména podle podmínek stanovených zákonem č. 108/2006 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Kontaktní spojení

Domov Rudné u Nejdku
Vysoká Pec, Rudné č. 251
362 21 Nejdek 1

Zřizovatel: Hlavní město Praha

Telefon: podrobné kontakty podle osob.

E-mail: info@dozprudne.cz

Poukazování případných plateb

Případné platby poukazujte na účet: 2001490004/6000.

Žádosti o informace, sazebník úhrad za poskytování informací

Postup jak podat žádost včetně vyřízení žádosti je uveden v zákoně č. 106/1999 Sb. § 13,14 a 15.

Žádost podává osoba podle výše uvedeného postupu u ředitele organizace nebo v podatelně – administrativní budova Vysoká Pec, Rudné č. 251 v pracovní dny od 6.30 – 15.00 hod.

Sazebník úhrad za poskytnutí informace

Materiálové náklady:

1. Pořizování černobílých kopií viz Sazebník fakultativních služeb (na stránce Ke stažení)

2. Technický nosič dat
(CD, DVD) – 24 Kč

 

Náklady na poskytnutí informace spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním

za každou započatou 1 hodinu vyhledávání – 250 Kč

 

Poštovné za odeslání oznámení o vyřízení žádosti:

standard 26 Kč
písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci (dále jen „dodejka“) 10 Kč

 

Poštovné za odeslání informace podle váhy s dodejkou – cena celkem

do 50 g 36 Kč
od 101 g do 500 g 44 Kč
od 51 g do 100 g 47 Kč
od 501 g do 1 kg 53 Kč
od 1 kg do 2 kg 59 Kč

 

Doplňkové služby

balné – paušál – 30 Kč

 

Určující podmínky:

1.  Všechny druhy písemností a  úkonů  jsou pořizovány za ceny uvedené v tomto sazebníku, které nepodléhají DPH.

2.  Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.

3.  Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.

Opravné prostředky, stížnosti

Pravidla jak podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace včetně jejího vyřízení je uveden v zákoně č. 106/1999 Sb. § 16a.

Postup pro podání ostatních stížností, podnětů je dán směrnicí .